top of page

TEACHING

表達性身心藝術探索系列

                                        
系列課程:打開色彩感知力、彩繪內在星光

在探索中創造、在創造中體現自己的本質色彩與力量,透過彩繪,創化內在浩瀚的生命色彩。彩繪自己的內在宇宙之光,透過蠟筆、顏料⋯⋯等探索自己。

- 課程簡介 -

bottom of page